ClieOp

Clieop-sjabloon_4

Hoe werkt het sjabloon ClieOp?

 

N.B. Het is zinvol om eerst op de hoogte te zijn van de werking en layout (protocol) van ClieOp. Dit staat beschreven in onderstaand bijgevoegd document. Voor het lezen van dit document is Acrobat Reader nodig. Deze is gratis vanaf de website van Adobe te downloaden.

Document: "ClieOp03 formaat uitgelegd." 

Met behulp van dit sjabloon kan men rekeningnummers en bedragen aangeven die via uw programma voor electronische bankieren moeten worden geïncasseerd. Het genereert op basis van de ingevoerde gegevens een bestand in ClieOp-formaat dat vervolgens kan worden geïmporteerd en als batch met incasso- of betalingsopdrachten kunnen worden verwerkt.

De werkmap ClieOp.xls bestaat uit een tweetal werkbladen.

 1. Transacties
 2. ClieOp

Werkblad 1. Transacties.

Zakelijke betalingen of incasso ? Soort batch.

Er dient te worden aangegeven of de betreffende rekeningnummers en bedragen betrekking hebben op zakelijke betalingen of op te incasseren bedragen. Afhankelijk hiervan zullen de ingevoerde rekeningnummers als begunstigden dan wel betalenden (crediteuren cq debiteuren) worden beschouwd. Het verschil in interpretatie van de kolommen komt tot uitdrukking in de gebruikte recordsoorten waaronder de gegevens uiteindelijk worden weggeschreven in het Clieopbestand. Naar aanleiding van de gemaakte keuze zal de kop boven de kolommen in werkblad "Transacties" wijzigen.


Clieop-sjabloon_100

Selecteren map/ bestandsnaam van het weg te schrijven clieopbestand.

In deze cellen is het nodig om aan te geven onder welke naam en in welke map het aangemaakte Clieop-bestand zal worden weggeschreven. De mapnaam kan worden geselecteerd met behulp van een standaard dialoogscherm. Hiervoor kan op de daarvoor bestemde knop worden gedrukt. Zie hieronder:


Clieop-sjabloon_101

Na het drukken op de knop ... wordt het standaarddialoogscherm getoond van waaruit een (bestaande) map kan worden gekozen. In deze map wordt - na de uiteindelijke verwerking vanuit het werkblad ClieOp - het Clieop-bestand onder de (handmatig) opgegeven naam weggeschreven.

Clieop-sjabloon_102

De bestandsnaam van het Clieop-bestand moet handmatig worden ingevoerd. Als in de opgegeven map de opgegeven bestandsnaam reeds bestaat wordt hiervan een melding gegeven. Bij akkoord wordt het betreffende bestand overschreven. Wordt de verwerking afgebroken, dan kan het betreffende bestand door de gebruiker nog worden veiliggesteld.


Clieop-sjabloon_101

Het legen van transactiegegevens

Om met een schone lei te beginnen, kunnen de gegevens van het werkblad Transactie worden geschoond. Dit gebeurt door op de knop Schoonmaken Transacties te drukken.


Clieop-sjabloon_104

Eerst wordt nog om bevestiging gevraagd. Voor het verwijderen van moeizaam ingevoerde Transactiegegevens moet een specifiek akkoord worden gegeven. Na akkoord zullen de Transactiegegevens definitief worden geschoond.

Clieop-sjabloon_20
Nadat de gegevens verwijderd zijn wordt nog een bevestigingsmelding getoond:

Clieop-sjabloon_21

Het sorteren van transactiegegevens

In sommige gevallen zal een Transactie uit de lijst moeten worden verwijderd. Dit zal resulteren in een lege regel in de lijst met Transacties. Het sjabloon vereist voor een goede verwerking een ononderbroken lijst. Daarom is sorteerfunctionaliteit gerealiseerd waarmee de lijst op rekeningnummer kan worden gesorteerd. Hiermee worden lege regels verwijderd. Om de sorteerfunctionaliteit aan te roepen drukt u op de knop Sorteren Transacties.

Clieop-sjabloon_103
Eerst wordt nog om bevestiging gevraagd. Voor het sorteren van de ingevoerde Transactiegegevens moet een specifiek akkoord worden gegeven. Na akkoord zullen de Transactiegegevens gesorteerd.

Clieop-sjabloon_105
Nadat de gegevens aflopend op rekeningnummer zijn gesorteerd wordt nog een bevestigingsmelding getoond:

Clieop-sjabloon_106

Het vullen van de kolommen.

Rekeningnr en bedrag:
De kolommen in werkblad "Transacties" kunnen worden gevuld met eigen betalings- of incasso-gegevens. Waarbij het in de eerste twee kolommen gaat om het rekeningnummer van de betaler of de begunstigde en het te betalen/incasseren bedrag. Op het bedrag vindt geen geautomatiseerde controle plaats.


Clieop-sjabloon_5

Naam en Woonplaats
Bij (oude) girorekeningnummers kan er sprake zijn van een onzuivere post. Dat wil zeggen dat bij het uitvoeren van de transactie een extra controle moet plaatsvinden om er zeker van te zijn dat het rekeningnummer klopt. Als in de kolommen "Naam" en/of "Woonplaats" en waarde in wordt gevuld, wordt aangegeven dat het hier gaat om een onzuivere post waarvoor de validiteitscontrole zal worden uitgevoerd. De invoer is echter optioneel. Indien zowel naam als woonplaats wordt leeggelaten wordt de transactie - in geval van een girorekening - als "zuiver" behandeld en worden geen extra controles uitgevoerd.

Een bankrekeningnummer kan op basis van de 11-proef als "zuiver" worden beschouwd.

Clieop-sjabloon_6

Betalingskenmerk
Hierin staat een door de opdrachtgever aan de post (transactie) toegekend kenmerk.
Bij zakelijke betalingen kan met betalingskenmerk de begunstigde worden geïnformeerd. Bij een incasso is het betalingskenmerk vooral voor informatief voor de opdrachtgever (jezelf) en worden de omschrijvingen gebruikt om de betaler te informeren. Bij terugboekingen wordt namelijk het betalingskenmerk van de oorspronkelijke incasso-opdracht geretourneerd. Als een uniek betalingskenmerk is gebruikt, kan eenvoudig worden bepaald welke incasso-opdracht is teruggeboekt. Het betalingskenmerk wordt in het Clieop-bestand afgekapt tot 16 karakters.


Clieop-sjabloon_7

1e omschrijving en 2e omschrijving.
Bij een specifieke transactie (post) kan een specifiek voor die regel geldende omschrijving worden opgenomen. Hiervoor zijn een tweetal kolommen gereserveerd. Hierin kan vrije tekst worden ingevoerd. Let wel op de conventies die bij de omschrijvingsvelden in Clieop worden gehanteerd. Niet alle karakters zullen worden geaccepteerd. Hier wordt binnen het sjabloon geen geautomatiseerde controles op uitgevoerd. Het invullen van de omschrijvingsvelden is optioneel en kunnen worden leeggelaten.


Clieop-sjabloon_8

Bank/Giro
Deze kolom dient niet te worden gewijzgd. De kolom bevat informatie van het rekeningnummer. Op basis van het rekeningnummer en bijhorenden gegevens wordt gekeken om welk soort transactie het gaat. Hierin kennen we de volgende smaken:

GZ Girorekeningnummer Zuiver
GO Girorekeningnummer Onzuiver
BZ Bankrekeningnummer Zuiver (altijd zuiver of onjuist)
BF Bankrekeningnummer Fout (11-proef mislukt)

Clieop-sjabloon_9

Werkblad 2. ClieOp

In het werkblad 'ClieOp' vindt de verwerking plaats van het aan uw bank electronische aan te bieden Clieop-bestand. Het werkblad 'Clieop' is ingedeeld in de volgende onderdelen:

1. Opdrachtknoppen


Clieop-sjabloon_10


Met behulp van de opdrachtknoppen wordt de verwerking (het aanmaken van een ClieOp-bestand op basis van ingevoerde gegevens) gereset, gestart en voltooid. De betreffende functionaliteit bevindt zich onder de knoppen:

 • Schoonmaken lijst
  Met deze knop wordt de lijst met detailregels op het werkblad 'ClieOp' geschoond.
 • Haal gegevens
  Met deze knop wordt de lijst met detailregels vanuit het werkblad 'Transacties' gevuld met betalings- of incasso-regels. Met behulp van formules in het werkblad 'ClieOp' en VBA-code worden de betreffende gegevens omgezet in ClieOp-formaat. Het eindresultaat van deze verwerking is het genereren van tussenresultaten op basis waarvan het ClieOpbestand zal worden aangemaakt. Indien een rekeningnummer meerdere keren voorkomt op het werkblad 'Transacties' zullen de bedragen bij het betreffende rekeningnummer niet worden getotaliseerd. Een rekeningnummer op het werkblad 'ClieOp' hoeft dus niet uniek te zijn.

  Nadat op de knop Haal Gegevens wordt gedrukt, zal een initiele controle plaatsvinden op de Transactielijst. Deze moet namelijk op de eerste regel onder de kop beginnen en er mag geen sprake is van een onderbroken lijst (lege regel). Naar aanleiding van deze controles zullen eventueel meldingen worden gegeven. Om dergelijke meldingen te voorkomen kan worden gekozen voor het sorteren van de Transacties...
  Clieop-sjabloon_107
  Clieop-sjabloon_108
 • Schrijf ClieOpbestand
  De tussenresultaten van de functie 'Haal gegevens' worden in het tekst-bestand waarvan de naam en locatie is aangegeven in het werkblad Transacties bijv. "c:\clieop.txt" weggeschreven. Dit bestand bevat de incasso's of zakelijke betalingen die aan uw bank kunnen worden aangeboden via het programma dat u gebruikt voor electronisch bankieren.

2. Recordlayout, velden


Clieop-sjabloon_14

Clieop-sjabloon_15


De "Cockpit" op het werkblad 'ClieOp' bevat de recordindeling en veldindeling van de algemene recordstructuren zoals binnen het ClieOp-formaat worden verwacht. De record- en veldindeling zijn ingericht voor het uitvoeren van een incasso of voor een zakelijke betaling. Standaardwaarden zijn reeds ingevuld en de vrij in te vullen waarden zijn geaccentueerd aangegeven. De vrij in te vullen waarden wordt op toegestane tekstlengte gevalideerd. De

3. Detailregels
In de detailregels worden de volgende kolommen automatisch gevuld. In deze detailregels dienen geen handmatige wijzigingen te worden doorgevoerd !


Clieop-sjabloon_11

Clieop-sjabloon_12

Clieop-sjabloon_13

Clieop-sjabloon_16

Clieop-sjabloon_17

Clieop-sjabloon_18

Clieop-sjabloon_19

Dit gedeelte van het werkblad 'ClieOp' bevat per rekeningnummer de uit te voeren incasso of betaling. In deze detailregels worden door formules tussenresultaten bepaald die rechtstreeks in de functie 'Schrijf ClieOpbestand' in het ClieOpbestand kan worden weggeschreven. Nogmaals, de detailregels bevatten formules en mogen niet handmatig worden gewijzigd !

N.B. in het sjabloon zelf is contextgevoelige help opgenomen. Dit ter verduidelijking van de werking van het sjabloon.


Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Inloggen

Inloggen


Warning: plgContentJoomPlu::route(): Argument #1 ($matches) must be passed by reference, value given in /home/public/sites/www.templatebuilding.com/plugins/content/joomplu/joomplu.php on line 360

Warning: plgContentJoomPlu::route(): Argument #1 ($matches) must be passed by reference, value given in /home/public/sites/www.templatebuilding.com/plugins/content/joomplu/joomplu.php on line 360

Warning: plgContentJoomPlu::route(): Argument #1 ($matches) must be passed by reference, value given in /home/public/sites/www.templatebuilding.com/plugins/content/joomplu/joomplu.php on line 360
Mrah Development BV

MRAHDevelopment

Mrah Development BV
Voor uw Excel vragen,
Leuke gratis Excel toepassingen.

ExcelFIX

links_partners_5

ExcelFIX
ExcelFIX herstelt beschadigde
en corrupte spreadsheets die
gemaakt zijn in Microsoft Excel.

Infotron BV


linkspartners_5

www.infotron.nl
Zelf al goed met Excel, maar wilt u bestanden beter begrijpen, valideren en verbeteren?

Exhelp.be

Links_partners_20

ExcelFIX
Dé Vlaamse Excel blog